Trường CĐ Nghề CKNN
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích của Khoa
1.1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT năm 2003- QĐ số 5042
1.2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT năm 2005- QĐ số 2041
1.3. Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005
1.4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT năm 2006- QĐ số 3418
1.5. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT năm 2009- QĐ số 3036
1.6. Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

2. Thành tích giáo viên

TT

Họ và tên

Thành tích

1

Nguyễn Xuân Thủy -Giải nhất, hội giảng GVDN Toàn quốc năm 2003
-Giải ba, hội giảng GVDN Toàn quốc năm 2000

-Bằng khen thủ tướng Chính phủ năm 2010

2

Trần Văn Đào -Giải nhất, hội giảng GVDN Tỉnh Vĩnh Phú

-Bằng khen của thủ tướng Chính phủ năm 2010

3

Phan Trường Giang -Giải nhì, hội giảng GVDN Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2006

4

Chu Mạnh Hùng -Giải nhất, hội giảng GVDN Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009
  5 Hà Ngọc Tân -Bằng khen của Bộ nông nghiệp và PTNT năm 2010

 

Nhiều lượt giáo viên đạt giải cao trong các kỳ hội giảng cấp Trường

3. Thành tích học sinh

TT

Họ và tên

Thành tích

1

Lê Văn Nam Giải nhất, Hội thi HSG nghề Hàn, Bộ NN & PTNT, 2008
Giải nhì, Hội thi HSG nghề Hàn, Tỉnh Vĩnh Phúc, 2008

2

Nguyễn Quang Hưng Giải nhì, Hội thi HSG nghề Hàn, Tỉnh Vĩnh Phúc, 2008

3

Trần Văn Quảng Giải nhất, Hội thi HSG nghề Hàn, Bộ NN & PTNT, 2008