1. Trưởng khoaThS. Phạm Văn Úc

Văn phòng: Phòng 201 – Nhà X10

Điện thoại: 0912.142.519

Nhiệm vụ của trưởng khoa:

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy- đào tạo của Khoa;

– Phối hợp cùng Phòng Đào tạo để xây dựng kế hoạch giảng dạy trong học kỳ, năm học;

– Chỉ đạo viết mới, chỉnh sửa, bổ sung các chương trình đào tạo được Ban Giám hiệu giao cho Khoa;

– Kiểm tra, theo dõi thường xuyên chất lượng dạy và học, kịp thời có các giải pháp nâng cao chất lượng;

– Phân công giảng dạy cụ thể cho từng giáo viên, xây dựng kế hoạch giáo viên; Duyệt lịch giảng dạy, duyệt giáo án, duyệt đề thi học kỳ, đề thi tốt nghiệp;

– Báo cáo công tác giảng dạy, tiến độ giảng dạy và giờ giảng đã thực hiện trong tháng, trong kỳ, trong năm học theo đúng quy định;

– Tổ chức thi, kiểm tra thường xuyên và định kỳ để đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên theo đúng qui chế;

– Phụ trách công tác thanh tra, dự giờ, việc chấp hành quy chế giảng dạy của từng giáo viên trong Khoa, nhắc nhở và xử lí kịp thời các sai phạm; Tổ chức các hoạt động chuyên môn như: Dự giờ, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn trong Khoa;

– Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa;

– Dự thảo các hợp đồng sản xuất, hồ sơ mua sắm vật tư- thiết bị- máy móc;
– Tổ chức rút kinh nghiệm, cải tiến mục tiêu, nội dung và chương trình đào tạo; Tổ chức viết mới hoặc bổ sung giáo trình, tài liệu học tập các môn học do Khoa giảng dạy;

– Tổ chức áp dụng và triển khai các phương pháp dạy học mới;

– Báo cáo tổng kết công tác trong tháng và phương hướng tháng tới cho Đảng ủy- Ban Giám hiệu;

– Kiểm kê tài sản hàng năm của Khoa theo qui định;

– Xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất cho Khoa hàng năm;

– Chỉ đạo tổ chức sản xuất kết hợp nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ đào tạo, liên doanh, liên kết, nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên trong Khoa;

– Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu; Báo cáo về hội đồng Khoa học nhà trường các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong đào tạo;

– Tổ chức bình xét, đề nghị thi đua- khen thưởng hàng năm cho cán bộ, giáo viên;

– Phụ trách nghề Cắt gọt kim loại; nghề Cơ điện tử

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2. Phó trưởng khoa: TS. Tạ Hanh

Văn phòng: Phòng 207 – Nhà X10

Điện thoại DĐ: 0904.024.428

Nhiệm vụ của Phó trưởng khoa:

– Giúp việc cho Trưởng khoa, quản lý Khoa khi Trưởng khoa đi vắng;

– Tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho các nghề mà Khoa được phép đào tạo;

– ập kế hoạch đâò tạo năm học và từng học kỳ. Kết hợp với Phòng đào tạo lập thời khóa biểu theo từng tuần.

– Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc Khoa quản lý;

– Phổ biến các nội qui về thực hành, thực tập cùng các qui định chung của Khoa và của nhà trường tới toàn thể học sinh sinh viên học tập tại Khoa;

– Giáo dục đạo đức nếp sống cho học sinh sinh viên. Kiểm tra việc theo dõi, chấp hành nội qui học tập và các qui định chung của nhà trường;

– Tổ chức công tác họp phụ huynh học sinh hàng năm, thông báo mời phụ huynh, gửi thư chúc Tết và thông báo kết quả học tập của học sinh sinh viên;

– Tổ chức các hoạt động phong trào của học sinh sinh viên trong Khoa;

– Đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh sinh viên;

– Liên hệ để có mạng lưới cơ sở thực tập có chất lượng và đủ về số lượng;

– Phối hợp chặt chẽ và quan hệ tốt với các cơ sở thực tập, quản lý và tạo điều kiện thực tập tốt nhất cho học sinh sinh viên;

– Phối hợp với Ban quản lý dự án để giới thiệu, tư vấn cho học sinh sinh viên về tuyển dụng lao động;

– Quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị của Khoa; Tổ chức bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ thiết bị, máy móc của Khoa; Quản lý sử dụng an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả vật tư và thiết bị;

– Phụ trách công tác kiểm định hàng năm;

– Tổ chức cho giáo viên trong tổ thực hiện làm mô hình học cụ, thiết kế phòng học chuyên môn phục vụ đào tạo;

– Đảm bảo đủ tài liệu học tập cho học sinh sinh viên trong Khoa;

– Trực tiếp phụ trách nghề Hàn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn;

– Tổ chức liên hệ cho giáo viên trong Khoa được tham quan học tập tại các nhà máy- xí nghiệp, các nhà trường có các ngành đào tạo, sản xuất phù hợp;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng khoa.

2. Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Đức Lâm

Văn phòng: Phòng 202 – Nhà X10

Điện thoại DĐ: 0912.485.42

Nhiệm vụ của Phó trưởng khoa:

– Giúp việc cho Trưởng khoa, quản lý Khoa khi Trưởng khoa đi vắng;

– Tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho các nghề mà Khoa được phép đào tạo;

– Phụ trách công tác quản lý học sinh sinh viên; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Chịu trách nhiệm phối hợp cùng Phòng Quản lý học sinh sinh viên quản lý toàn diện học sinh sinh viên của các nghề Khoa được phân công đào tạo;

– Theodõi tình hình học tập của HSSV và thông tin cho Phòng đào tạo, Phòng Quản lý học sinh sinh viên và nhà trường;

– Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc Khoa quản lý;

– Phổ biến các nội qui về thực hành, thực tập cùng các qui định chung của Khoa và của nhà trường tới toàn thể học sinh sinh viên học tập tại Khoa;

– Giáo dục đạo đức nếp sống cho học sinh sinh viên. Kiểm tra việc theo dõi, chấp hành nội qui học tập và các qui định chung của nhà trường;

– Tổ chức công tác họp phụ huynh học sinh hàng năm, thông báo mời phụ huynh, gửi thư chúc Tết và thông báo kết quả học tập của học sinh sinh viên;

– Tổ chức các hoạt động phong trào của học sinh sinh viên trong Khoa;

– Tham gia công tác quản lý học sinh sinh viên ở ký túc xá;

– Đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh sinh viên;

– Quản lý xưởng thực hành tầng hầm X23; Quản lý sử dụng an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả vật tư và thiết bị;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng khoa.