TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ
1 Phạm Văn Úc Trưởng khoa 1965 Thạc sĩ
2  Tạ Hanh Phó trưởng khoa 1979 Tiến sĩ
3 Phạm Đức Lâm P.trưởng khoa, tổ trưởng 1966 Thạc sĩ
4 Đặng Đình Hiên   1978 Thạc sĩ
5 Phan Thanh Đạt   1978 Thạc sĩ
6 Quách Hữu Việt   1980 Thạc sĩ
7  Bùi Thị Len  Tổ trưởng tổ Cắt gọt kim loại 1983 Thạc sĩ
8  Hoàng Đức Tuấn   1962 Thạc sĩ
9  Chu Mạnh Hùng   1978 Thạc sĩ
10  Nguyễn Thị Hạnh   1982 Thạc sĩ
11 Vũ Minh Cường  Chủ tịch công đoàn 1982 Thạc sĩ
12 Đỗ Anh Tuấn   1981 Tiến sĩ
13  Chu Mạnh Vinh  Tổ trưởng 1981 Thạc sĩ
14  Nguyễn Ngọc Mạnh   1983 Thạc sĩ
15  Hồ Sỹ Khương   1982 Thạc sĩ
16 Lê Văn Nam   1988 Cử nhân